Regulamin konkursu „Lodowo-pyszny konkurs"

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Lodowo-pyszny konkurs” (zwany dalej Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród w Konkursie jestGaleria Handlowa KEN CENTER, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (zwany dalej Organizatorem).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook Organizatora ( facebook.com/galeriakencenter/ ) w dniach 01.05–07.05.2018 roku (do godziny 24:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zamieszczenie autorskiego zdjęcia, na którym będzie pokazane ulubione miejsce do spędzania wiosenno-letnich dni na Ursynowie, pod postem konkursowym w komentarzu.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODY

1. Sumą nagród w Konkursie są 3 (trzy) kupony rabatowe ważnych wyłącznie w lokalu sieci Grycan znajdującym się w Galerii Handlowej Ken Center ul. Ciszewskiego 15 02-777 Warszawa- po 25 zł każdy przyznane 3 wygranym osobom. Jedna wygrana osoba otrzyma 1 kupony.

2. Każdy kupon podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Realizacji podlegają tylko ważne kupony. Kupony są ważne do 30 czerwca 2018r. włącznie. Ważnym kuponem jest kupon nieposiadający uszkodzeń mechanicznych oraz pieczęć autoryzacyjną wraz z podpisem pracownika sieci Grycan. Siec Grycan ma prawo nie zrealizować kuponu i go zatrzymać, jeśli zajdzie podejrzenie o braku jego autentyczności.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie jest trzech uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Organizatora zamieszczą najciekawsze (wybrane przez Komisję Konkursową) zdjęcia ulubionego miejsca do spędzania wiosenno-letnich dni na Ursynowie, wraz z krótkim opisem gdzie się znajduje to miejsce i dlaczego tak lubią to miejsce.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 8 maja 2018r., tj. dzień po zakończeniu Konkursu, poprzez post Organizatora zawierający imię i nazwisko (bądź używaną nazwę na profilu Facebook) zwycięzców.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni przesłać wiadomości i powiadomić Organizatora poprzez serwis Facebook, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.


7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 7 maja 2018r. Zwycięzcy konkursu, zostaną poinformowani o możliwościach odebrania nagrody dzień po rozstrzygnięciu Konkursu, tj. 8 maja 2018r.


8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.


9.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie