Regulamin foto-konkursu „Konkurs Świąteczny”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „Konkurs Świąteczny” zwany dalej Konkurs).
2.Organizatorem Konkursu jest Galeria Handlowa KEN CENTER, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa(zwany dalej Organizatorem). Fundatorem nagród jest E.Leclerc Ursynów
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook Organizatora ( facebook.com/galeriakencenter/) w dniach 23.11-14.12.2021 r. (do godziny 24:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)    polubienie fanpage Organizatora (facebook.com/galeriakencenter/)

b)    zamieszczenie w tym samym komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia/rysunku skarpety świątecznej na prezenty

c)    osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1.    Nagrodami w konkursie są:

 

MIEJSCE I

Milionerzy- gra dla dzieci

 

MIEJSCE II

Zestaw klocków Lego City

 

MIEJCE III

Puzzle 1000 elementów Harry Portter

 

2. Zdobywcami nagród w Konkursie jest trzech uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Organizatora zamieszczą najciekawsze zdjęcie lub rysunki skarpety świątecznej. Komisja Konkursowa wyznaczy 3 zwycięzców.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 15.12.2021 r., tj. dzień po zakończeniu konkursu, poprzez post Organizatora zawierający imię i nazwisko (bądź używaną nazwę na profilu Facebook) zwycięzców.

5.Zwycięzcy konkursu, zostaną poinformowani o terminie i możliwościach osobistego odebrania nagrody w dniu ogłoszenia wyników poprzez wiadomość prywatną.Po ogłoszeniu wyników zwycięzca musi podać nam swój telefon kontaktowy oraz adres e-mail)

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.