Regulamin foto-konkursu „#zabawki”.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „#zabawki”(zwany dalej Konkurs).

2.Organizatorem Konkursu jest hipermarket E. Leclerc Ursynów, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa (zwany dalej Organizatorem). Fundatorem nagród jest IMMOMOK Sp. z o.o.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook Organizatora (facebook.com/galeriakencenter/) w dniach 16.12.2020r. – 31.12.2020r. (do godziny 24:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)     polubienie fanpage Organizatora (facebook.com/galeriakencenter/)

b)     zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia wykonanej przez dziecko kartki ze świątecznymi życzeniami

c)     osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
2x miejsce wyróżnione osoby zostaną nagrodzone zabawkami (do rozdania garaż hot Wheels Ultimate oraz kamper Barbie).

2. Zdobywcami nagród w Konkursie jest dwóch uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Organizatora zamieszczą zdjęcie wykonanej przez dziecko kartki ze świątecznymi życzeniami.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 05.01.2021r., tj. 4 dni po zakończeniu konkursu, poprzez post Organizatora zawierający imię i nazwisko (bądź używaną nazwę na profilu Facebook) zwycięzców.

5.Zwycięzcy konkursu, zostaną poinformowani o terminie i możliwościach osobistego odebrania nagrody w dniu ogłoszenia wyników poprzez wiadomość prywatną.Po ogłoszeniu wyników zwycięzca musi podać nam swój telefon kontaktowy oraz adres e-mail)

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.